prapūsti

prapūsti
prapū̃sti, pràpučia, pràpūtė 1. tr., intr. K kiaurai pereiti (apie vėją): Parvežę namo, samanas paskleidžia žemėje, kai pradžiūsta – kloja tarp statomo namo sienojų, kad sienų neprapūstų . 2. tr., intr. OG378 išgairinti, pravėdinti: Kad vėjas galvą prapūstų, kad krūtinėj skausmas nurimtų V.Krėv. Išėjo nedaugį laukan, nekoj (tegu) jį nedaugį vėjas pràpučia Arm. 3. tr., intr. Grv pučiant pradžiovinti (apie vėją): Su Komaru mano sutarta iki sauskelio: prapūs vėjas vandenį, jis ir atsiims kalamašką J.Balt. Dabar malkos pràpūstos, eik atsinešt Skr. Išskalbus rūbus, susverk ant tvoros, tegul vėjas prapū̃s Užv. Vėjas kiek prapū̃s, ir šienas bus sausas Ėr. Kai prapū̃s žemę, sėsim rugius Ds. Dabar jau pràpūtė, sausiau Dglš. 4. tr. K pučiant pradaryti, praverti (apie vėją): Prapū̃sk, vėjeli, svirno dureles, kad pamatyčia, kad paregėčia savo mergelę (d.) Zp. 5. tr., intr. Up burna pučiant pravėsinti, praaušinti: Karštà, nenuryna, reik prapū̃sti Krš. ^ Lig neprapūtęs, netark šaltas S.Dauk. | refl. tr.: Prasipū̃sk, vaikeli, prasiaušyk ir valgyk Ds.tr. KI59 leidžiant, varant stiprią oro srovę įžiebti, įdegti: Prapučiu ugnį R19. 6. tr. burna pučiant praskirti: Prapūsk taukus ir pasemk J. Bernai yra priėdę kaip pęslai: kas dieną mėsos šmotelis, batviniai ar kopūstai neprapučiami (riebūs) Žem. | prk.: Fanaberija nepraputama (labai didelė) Šts. Nepràputamos draugės, iš vieno bliūdo ėda (juok.) Krš.
neprapučiamaĩ adv. labai daug: Būs bobų turguj[je] nepraputamaĩ Mžk. Darbo turi nepraputamaĩ ir vasarvidžiu Plt. Smulkiųjų [kortų] turėjau nepraputamaĩ Kal. | refl. tr.: Tinginiaukit, tinginiaukit – valgysit duoną su šaukštais, plutą prasipūsdami (juok.) Dkš.
7. intr. burna pučiant neužpūsti: Tu pràpūtei pro šalį, o aš dapūčiau už tris žingsnius žvakę JI293. 8. intr. NdŽ kurį laiką pučiant griežti. 9. tr. pučiant pravalyti: Po kontrolinio bandymo dujotiekio linijos prapučiamos . Prapūstas katilas sunaudoja mažiau anglių sp. Prakaito neprapūsi, kad klojimą muši Šts. | Langą pūst pūst pràpūčiau ir daboju Tvr. | refl. tr.: Sėskis, prasipūtęs žemę (juok.) Lk. 10. refl. atsikvėpti, trumpai pailsėti: Lengvai, vaikaliai, lengvai: prapūsdamos, neskubėkiat! Šts. Aš ir sakau: na, vyrai, prasipū̃skiam, rytoj varlių gausiam Ktč. Arkliams duoti prasipū̃sti KII307. 11. intr. šnek. praeiti, prabėgti: Kad būčio prapū̃tęs (prajojęs) pro šventą Joną, būt nė biesas nėko nepadaręs Šts. Pràpūtė (praėjo) pro šalį Šts.
◊ į ãkį prapū̃sti praleisti kurį laiką miegant: Lig pietų prapūtė į akį ir dar žiovauja Jnšk.
\ pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; išpūsti; nupūsti nupučia nupūtė; papūsti; parpūsti; perpūsti; prapūsti; pripūsti; razpūsti; supūsti; užpūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • prapusti — prapùsti menk. 1. tr. Bgt, Zp, Všk valgant, geriant praleisti: Liaukis mane gaišinęs ir užmokėk, ką praputęs P.Cvir. Praleido, praputo, vaikeliai, tėvas ne tik savo, bet ir jūsų gyvenimą J.Marc. Kiek jis prapùto to pinigo – būt jau namą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prapūsti — prapū̃sti vksm. Ji̇̀s pràpučia plùnksnas ir žiū̃ri, ar riebi̇̀ žąsi̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prapūtimas — prapūtìmas sm. (2) 1. → prapūsti 1: Žadame džiovinti galvenas prapūtimu sp. 2. KI55 → prapūsti 5. 3. → prapūsti 9: Prieš pumpuojant siurbliu kurą į maitinimo sistemą, reikia atidaryti prapūtimo ventilį, kad iš sistemos būtų pašalintas oras rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antpūsti — antpū̃sti, añtpučia, añtpūtė (ž.) 1. tr. LL101 užnešti, pučiant vėjui: [Kerpių] sėklos yra didei smulkios ir nu vėjų didei lengvai gal būti antputamos S.Dauk. 2. tr. pučiant užtikti, rasti: Vėjai neantpūtė tokio dvaro, paukščiai neantlėkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipusti — apipùsti, appùsti 1. intr. K, Kč aptinti, ištinti: Aptinė kap kelmas, rankos kojos appùto Lp. ║ išsipūsti, išpampti: Gal dobiluose karvės buvo, kad net šonai appùtę Lš. Kap karvė apipuñta (persiėdus išpunta), tai reikia ją vaikyt Al. ^… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipūsti — apipū̃sti, apìpučia, apìpūtė, appū̃sti tr. 1. SD236, K, Š bent kiek paliesti pučiant: Eik, gaspadinėle – vėjas apipūs, palengvės ant širdies J.Balt. Lauke ją apipūtė speigas rš. Mokslininkai paimdavo bet kokį daiktą ir apipūsdavo jį tai šiltu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpusti — atpùsti intr. 1. atslūgti suputimui, subliūkšti: Ar atpùto margė? Ėr. 2. menk. susilyginti ėdant, valgant, tiek pat suvalgyti, išgerti: Prie darbo kaip sustingęs, prie ėdimo už du [arklius] atpuñta Grž. 3. refl. menk. pakankamai privalgyti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpūsti — atpū̃sti, àtpučia, àtpūtė 1. intr. pučiant priartėti (apie vėją): Atpūtė šiaurės vėjas, nupūtė vainiką KlvD127. Atpučia šiaurus vėjas: laužys tau žalias šakeles DvD110. Atpūsk, vėjelis, nuo rytelių, atnešk man kardelį nuo tėvelių NS1060. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dapūsti dapučia dapūtė — ×dapū̃sti, dàpučia, dàpūtė (hibr.) 1. tr., intr. LVI438 pripūsti. 2. tr. J užpūsti. pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpusti — išpùsti 1. intr. R38, N, K, J, Vkš, Erž ištinti, išbrinkti: Išputo žentas (putmenimis) J. Šitai rodosi bjauri ir ant veido: akys išputo ir paraudonavo it triušio M.Valanč. Ta koja išpùtus, tokia puklina eina Gs. Išpùto pirštas, ir skauda ta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”